logo

Models’ status on PREM

checkllama-3-8b-fast
99.74%331.85
0 days agoToday
checkcodellama-70b-instruct
99.98%24.73
0 days agoToday
checkllama-3-8b-instruct
99.80%66.60
0 days agoToday
checkllama-3-70b-instruct
99.56%39.34
0 days agoToday
checkllama-3-70b-fast
99.45%175.61
0 days agoToday